Regulamin Konta premium
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
Usługa jest przeznaczona dla Uzytkowników portalu Netfx.pl
II.Konto
§ 2
Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zamówienia Konta premium poprzez płatnosci.
W celu opłacenia konta premium wybierany jest jeden z pośród kilku sposobów oplacenia takiego konta.
Ostateczną decyzję o wyborze trybu oplacenia zamówienia podejmuje Uzytkownik.
po przeprowadzonej tranzakcji Zalogowany Użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony na stronę zawierająca link służący
do potwierdzania zamówienia złożonego przez Użytkownika tym samym akceptacją niniejszego regulaminu.

KONTO NETFLIX 30 DNI PREMIUM PL ULTRA HD 4K
Konto z subskrypcją premium na 30 dni
Konto można używać
TV, SmartTV, Smartfon, Konsola, PC, Laptop, itd.
Konto nie jest blokowane!
Wysyłka w 1 minutę dzięki automatowi
Możliwość oglądania na 4 urządzeniach jednocześnie
Jakość 4K/HD/Ultra HD

III REKLAMACJE
§3
1. Kupujący może złożyć reklamacje dotyczące Płatności:
a. ustnie – telefonicznie na numer: +48 510 343 213
b. w formie elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres netfxnow@gmail.com

2. Kupujący zobowiązany jest zgłosić pocztą elektroniczną,lub telefonicznie:
stwierdzone nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane Płatności oraz
inne nieprawidłowości dotyczące Płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z
odpowiednich przepisów. Niezgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa powyżej w terminie
powoduje wygaśnięcie roszczeń Kupującego wobec Netfx w związku z niezgłoszoną
nieprawidłowością.

3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Płatności, przesłane przez Kupującego do Netfx zawierać
powinno przynajmniej:
a. numer Transakcji,
b. kwotę Transakcji,
c. datę Transakcji,
d. numer rachunku nadawcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz e-przelewami,
e. numer rachunku odbiorcy przelewu w przypadku płatności e-transferami oraz e-przelewami.

4. Netfx zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania
odpowiedzi Kupującemu bez zbędnej zwłoki Netfx podejmować będzie starania, aby odpowiedź była udzielona w
terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji.

5. Na wniosek Kupującego Netfx udzieli odpowiedzi pocztą
elektroniczną.

IV Dane organizatora
Imię i nazwisko: Michał Bloch
Adres: Al. Grunwaldzka 158/4, 80 – 258 Gdańsk

Dane
Rejestracja
dane które są zapisywane i przechowywane w bazie Netfx
- email (adres Email podany podczas płatnosci max ilość znaków: 40)

Usuniecie danych
każdy żytkownik ma możliwość usuniecia danych
po przez zgloszenie w wiadomości e-mail przesłanej na adres netfxnow@gmail.comV Regulamin strony.
Korzystanie ze strony wraz z jej zawartośćią i materiałami w niej zawartymi oraz wszystkim co się w niej znajduje
wiąże się z :
- Akceptowaniem Regulaminu
- Wyrażaniem zgody na wszystkie zasady i warunki zawarte w tym regulaminie
Ograniczenie odpowiedzialnośći prawnej:
- W żadnym wypadku Administratorzy oraz współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za błędy,pomyłki oraz
szkody wynikające z tych błedów
z użytkowania z Netfx
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polscie prawem.
jeżeli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje nie wpłynie to na ważnośc posostałych obowiązujących
klauzul zawartych w tym regulaminie
które posostaną obowiązujące w pełnym zakresie
Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie
także w przypadku nie udowodnienia przez Netfx takiego prawa lub klauzuli
nie będzie to stanowić podstawy od nie przestrzegania obowązujących reguł
Netfx zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolym czasie bez uprzedniego powiadomienia
użytkowników
Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa wpelni na użytkowniku
który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z Netfx
używanie Netfx od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażaniem
zgody na ich przestrzeganie